Tinjauan yuridis mengenai kedudukan hukum anak luar kawin dalam hubungan kewarisan menurut kitab undang Undang Undang perkawinan No. 1 Tahun 1999

Main Authors: Dr. Not. Herlien, SH, H. Isis Ikhwansyah, SH.,MH.,CN, Liliana
Format: Bachelors
Published: , 2004
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=26227
Description not available.