Dalem Tawanan Djepang (Boekit-Doeri--Serang--Tjimahi): penoetoeran pengidoepan interneeran pada djaman pendoedoekan Djepang

Main Author: Nio Joe Lan
Format:
Published: Komunitas Bambu , 2018
Subjects:
NCB
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=115403