Dalem Tawanan Djepang (Boekit-Doeri--Serang--Tjimahi): penoetoeran pengidoepan interneeran pada djaman pendoedoekan Djepang

Main Author: Nio Joe Lan
Format:
Published: Komunitas Bambu , 2018
Subjects:
NCB
Online Access: http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=115403

Internet

http://lib.unpad.ac.id//index.php?p=show_detail&id=115403

Location

Collection UNPAD Library Information System
Building Perpustakaan Unpad
Institution Universitas Padjadjaran
City SUMEDANG
Province JAWA BARAT